Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2020 roku. 
 4. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
  1. Usługodawca – GPERSPECTIVE LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy ulicy UNIT 4E ENTERPRISE COURT ROTHERHAM, S63 5DB, FARFIELD PARK, zarejestrowana w rejestrze spółek Limited pod numerem 10188948;
  2. Użytkownik – osoba, która zawarła Umowę z Usługodawcą;
  3. Konsument  osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
  4. Konto –  zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu;
  5. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Usługodawca i Użytkownik;
  6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu i Usług, określający prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy; 
  7. Rejestracja – czynność faktyczna warunkująca założenie Konta w Serwisie przez Użytkownika;
  8. Zamówienie – czynność dokonywana przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy na korzystanie z Usługi;
  9. Serwis – strona www dostępna pod adresem URL: https://perspektywa.it ;
  10. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  11. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
  12. administrator danych – podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
  13. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
  14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zamówionej przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie;
  15. Usługa – należy przez to rozumieć usługę, którą można zamówić za pośrednictwem Serwisu;
  16. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;
  17. dzień roboczy – dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego działania Serwisu i Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie:
  1. drogą elektroniczną, 
  2. w związku z korzystaniem z Serwisu,
  3. najszybciej jak to możliwe w dni robocze. 

§3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownik może zamawiać Usługi za pośrednictwem Serwisu poprzez dokonanie wyboru Usługi oraz wypełnienie swoich danych w formularzu. Na etapie składania Zamówienia Użytkownik dokonuje Rejestracji i zakłada Konto w Serwisie.
 2. Użytkownik od momentu Rejestracji w Serwisie otrzymuje bezpłatny dostęp do swojego Konta. Dostęp do Konta traktowany jest jako bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną. Konto w Serwisie umożliwia Użytkownikowi przegląd zakupionych Usług oraz dostęp do materiałów widocznych po zalogowaniu.
 3. Usługodawca zastrzega, że każda Usługa wykonywana jest przez wskazaną w opisie danej Usługi osobę/osoby/firmę drogą elektroniczną (online) lub osobiście w miejscu i czasie wskazanym.
 4. Usługi są płatne zgodnie z ceną widoczną w opisie Usługi.
 5. Korzystanie z Usług dostępne jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Usługa jest dostępna dla Użytkownika po jej zrealizowaniu (np. możliwość ponownego odtworzenia materiału) wyłącznie jeżeli Usługodawca przewiduje taką możliwość. Usługodawca nie pobiera za to opłaty i ma prawo w każdym czasie usunąć dostęp do materiałów. 
 7. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 8. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe związane z realizacją transakcji przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika do Zewnętrznego Kanału Płatności za pośrednictwem którego dokonywana jest opłata. Lista podmiotów, za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać zapłaty:
  1. TPay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN
   wpłacony w całości, regulamin: https://tpay.com/dla-platnika ;
  2. PayU –  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, regulamin, https://www.payu.pl/regulaminy ;
  3. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego), regulamin: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL

§4. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie wzorca umownego jakim jest Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia Umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy należy zaakceptować warunki Regulaminu oraz podać dane wymagane na poziomie składania Zamówienia. 
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia zawarcia Umowy (prosimy sprawdzić folder SPAM). 
 4. Zawarcie Umowy na korzystanie z Konta następuje z chwilą potwierdzenia Rejestracji (prosimy sprawdzić folder SPAM).

§5. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. wykonania danej Usługi.
 2. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j.), a w przypadku Usługi świadczonej drogą elektroniczną rezygnuje dobrowolnie z prawa do odstąpienia od Umowy na rzecz wykonania Usługi przed upływem 14 dni od dokonania Zamówienia.
 3. Brak skorzystania z Usługi przez Użytkownika pomimo poniesienia opłaty, gdy nie następuje to z winy Usługodawcy następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 4. Umowa na korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, do czasu usunięcia Konta. Konto może zostać usunięte w każdym momencie przez każdą ze Stron z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie może usunąć dostępu do Konta jeżeli zagwarantował dostęp do niego przez określony czas lub dostęp do Konta jest niezbędny do skorzystania przez Użytkownika z płatnej Usługi, którą zakupił.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
  2. do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
  3. korzystać z Serwisu i Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usług oraz zasadami współżycia społecznego;
  4. korzystać z Serwisu i Usług w sposób nieprowadzący do nie działania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu bądź Usług;
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra majątkowe czy osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;
  6. nie ingerowania w kod źródłowy Serwisu;
  7. nie wykorzystywania nabytej wiedzy lub umiejętności do podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem;
  8. nie generowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępne są Serwis i Usługi. 
 2. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą̨ być przeniesione na inne osoby trzecie. 
 3. Zabrania się by Użytkownik korzystał z automatyzujących programów w czasie korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do Regulaminu.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca może pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu oraz Usług, w tym działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet po wyrażeniu zgody na ich wypełnienie. Dane będą przetwarzane anonimowo.
 2. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji – cookies - pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.) w tym zbierać dane na temat adresu IP i czasu trwania sesji. Dane te nie są powiązane z konkretnym Użytkownikiem.
 3. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Usług. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika. 
 4. Usługodawca ma prawo wstrzymać wykonywanie Usługi jeżeli działanie Użytkownika spowodowało szkodę dla Usługodawcy lub innego Użytkownika albo osoby trzeciej lub jeżeli otrzymał wiarygodną wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa przez Użytkownika lub urzędowe zawiadomienie w tej sprawie. 
 5. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi i zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Użytkownika opłaty w Serwisie (nie dotyczy zwrotu innych kosztów poniesionych przez Użytkownika) jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie może dojść do realizacji Usługi (np. choroba osoby prowadzącej warsztat stacjonarnie).
 6. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§8. OCHRONA DANYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych Użytkownika. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zapytania o sposób przetwarzania danych prosimy kierować na adres e-mail: info@perspektywa.it  
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności i wewnętrznymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi lub Usług;
  5. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (obsługa zapytań, reklamacji itp.);
  6. w zakresie i celu zgodnie z udzieloną zgodą (np. na potrzeby wysyłki newslettera).
 3. Realizacja Usługi powoduje, że dane będą podlegały archiwizacji przez okres czasu przewidziany na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) lub podmiotom, z którymi współpracuje w ramach obsługi informatycznej, księgowej, prawnej lub handlowej. 
 5. Usługodawca może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym przetwarzającemu mającemu siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spełniającemu wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
 6. Dane niebędące danymi osobowymi, a zawierające dane o sposobie użytkowania są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym z Usługodawcą.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w innych celach, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody, w zakresie i celu wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 8. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi określa Polityka Prywatności.

§9. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje poprzez kontakt z pomocą techniczną.
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody (np. wadliwego działania Usługi). W treści zgłoszenia prosimy podać Login oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). 
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni. Użytkownik informowany jest o statusie rozpatrywania reklamacji drogą elektroniczną.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

§10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Serwisie, w tym rozmieszczenie, układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione. 
 2. Nazwa Serwisu używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług Usługodawcy względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio produktów i usług osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub osoby trzecie w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
 4. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych oraz swojego działania lub zaniechania w Serwisie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika;
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Serwisu i Usług;
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca;
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Usługodawcy;
  7. działania lub zaniechania Użytkowników;
  8. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług. Użytkownik jest świadomy tego, że Usługi wykonywane są przez osoby wskazane jako trenerzy, a Usługodawca nie ingeruje w zawartość oraz jakość prezentowanych materiałów. Usługodawca informuje, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i stanowczo zaleca by Użytkownik w celu zasięgnięcia porady prawnej, porady inwestycyjnej lub jakiejkolwiek innej udał się do specjalisty, który dokona analizy jego przypadku.
 4. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim portfelem inwestycyjnym oraz jakie działania podejmie lub ich nie podejmie po zapoznaniu się z Usługą.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności po stronie osoby trzeciej, która uniemożliwia skuteczne wykonanie Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed Zamówienie oraz dodatkowo przesyła jego postanowienia na adres e-mail Użytkownika. 
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy nowy Regulamin obowiązuje od daty w nim oznaczonej, a Usługi świadczone są na jego podstawie dopiero z chwilą ich Zamówienia w dacie w nim oznaczonej lub późniejszej, w której obowiązuje.
 4.  Jeżeli Usługodawca wprowadza zmiany dotyczące korzystania z Konta to zobowiązany jest na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wprowadzenia zmian do poinformowania Użytkownika e-mailem o zmianach. Korzystanie z Serwisu po tym okresie oznacza akceptację nowych warunków z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą się wiązać z koniecznością pobierania opłat od Użytkowników lub nie mogą wpływać na pogorszenie jakości świadczonych płatnych Usług. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w relacji z Konsumentami odpowiednie przepisy obowiązujące Konsumenta.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Usługodawca zgłasza gotowość do ugodowego rozwiązywania spraw, w tym dochodzenia roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów dotyczących Umowy zawartej drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

 

Załącznik nr 1: Polityka Prywatności

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie?